การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.เสนอผู้บริหารและขอเผยแพร่บนเว็บไซต์.pdf

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


2.วิเคราะห์จัดซื้อจ้างปี 2565.pdf

2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ

3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ข.pdf

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

1.1บันทึกข้อความรายงานแผนจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์.pdf

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

1.2 แจ้งจัดสรรงบ Fixcostสสอ.งวดที่1ไตรมาส 1-2.pdf

2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.3 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66 งวด1.pdf

3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(งบดำเนินการ และงบลงทุน ทุกไตรมาส)

1.4 คำสั่ง ผู้ปิดประกาศ และปลดประกาศ.pdf

4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

1.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล(แผนจัดซื้อจัดจ้าง)ผ่านเว็บไซต์.pdf

5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด (งบลงทุน และงบดำเนินงาน ทุกไตรมาส)

2.1 บันทึกข้อความรายงานการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุญาตเผยแพร่.pdf

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 2.1 บันทึกข้อความรายงานการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุญาตเผยแพร่.pdf

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาส 3)

2.2 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส1.pdf

2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด

2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส

2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

ข้อ 2.2 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส3.pdf

2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด

2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส

2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

(ไตรมาส 3)

2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ รายงานผลปฎิบัติตามแผนจัดซื้อ.pdf

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ รายงานผลปฎิบัติตามแผนจัดซื้อ.pdf

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาส 3)

ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

3.1 หนังสืขออนุญาตเผยแพร่หนังสือแจ้งเวียนบนเว็บไซต์.pdf

1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงไตรมาส1.pdf

2. มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท

3.3 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์(หนังสือเวียนและชุดสำคัญการเบิกจ่าย).pdf

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.3 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์(หนังสือเวียนและชุดสำคัญการเบิกจ่าย).pdf

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 1 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)

5.1 บันทึกข้อความรายงาน สขร.1 และขออนุญาตเผยแพร่.pdf

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565-เดือนธันวาคม 2565

5.2 แบบ สขร.1 สสอ.นายูง เดือนตุลาคม 2565.pdf

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน ตุลาคม 2565

5.3 แบบ สขร.1 สสอ.นายูง เดือนพฤศจิกายน 2565.pdf

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน พฤศจิกายน 2565

5.4 แบบ สขร.1 สสอ.นายูง เดือนธันสาคม 2565.pdf

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน ธันวาคม 2565

5.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สขร.1.pdf

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 2 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)

2.1 บันทึกข้อความรายงาน สขร.1 และขออนุญาตเผยแพร่ ไตรมาส2.pdf

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2566-เดือน มีนาคม 2566

2.2.1 ไตรมาส 2 เดือนมกราคม 2566.pdf

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน มกราคม 2566

2.2.2 ไตรมาส 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2566.pdf

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

2.2.3 ไตรมาส 2 เดือนมีนาคม 2566.pdf

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน มีนาคม 2566

2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สขร.1 ไตรมาส2.pdf

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 3

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 3 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

3.1 บันทึกข้อความรายงาน สขร.1 และขออนุญาตเผยแพร่ ไตรมาส3.pdf

บันทึกข้อความผู้บริหารลงนาม

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2566-เดือน มิถุนายน 2566

สขร.1 เมษายน.pdf

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน เมษายน 2566

สขร.1 พฤษภาคม.pdf

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน พฤษภาคม 2566

3.2 แบบ สขร.1 สสอ.นายูง มิ.ย..pdf

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน มิถุนายน 2566

3.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สขร.1 ไตรมาส3.pdf

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ไตรมาสที่ 4

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2566- เดือน กันยายน 2566

4.1 บันทึกข้อความรายงาน สขร.1 และขออนุญาตเผยแพร่ ไตรมาส4 66.pdf

ไตรมาสที่ 4 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 4 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

4.2 แบบ สขร.1 สสอ.นายูง กรกฎา.pdf

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน กรกฎาคม 2566

4.2 แบบ สขร.1 สสอ.นายูง สิงหา.pdf

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน สิงหาคม 2566

4.2 แบบ สขร.1 สสอ.นายูง กันยา.pdf

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน กันยายน 2566

4.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สขร.1 ไตรมาส4.pdf

ไตรมาสที่ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2.1 บันทึกข้อความรายงานการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุญาตเผยแพร่.pdf

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาส 4)


2.2 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส3.pdf

2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด

2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส

2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

(ไตรมาส 4)

2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ รายงานผลปฎิบัติตามแผนจัดซื้อ.pdf

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาส 4)