การเปิดเผยข้อมูล

MOIT1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. คำสั่ง / ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติฯและลงนามคำสั่ง.pdf

1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.2คำสั่ง สสอ.นายูง แต่งตั้ง คณะบริหารจัดการ เว็บ.pdf

1.2 มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ 1.

1.3บันทึกข้อความแจ้งเวียนแนวทางฯ (ข้อสั่งการ) กรอบเผยแพร่.pdf

1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2

1.4แบบฟอร์มการเผยแพร่.pdf

1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

2.1บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบ.pdf

2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงาน และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.2แบบรายงานผลฯ.pdf

2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล.pdf

2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

1.1ข้อมูลผู้บริหาร.pdf

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน

1.2นโยบายผู้บริหาร.pdf

1.2 นโยบายของผู้บริหาร

1.3โครงสร้างองค์กร.pdf

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

1.4 อำนาจหน้าที่.pdf

1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.5กฏหมายที่เกี่ยวข้อง.pdf

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ)

1.8 ช่องทางการแสดงความคิดเห็น.pdf

1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ การดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ ตามภารกิจของหน่วยงาน

1.รับฟังความคิดเห็นผ่านเวบไซต์ สสอ.นายูง https://www.nayoongdho.com/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99/questbook

2.รับฟังความคิดเห็นผ่าน page facebook สสอ.นายูง https://www.facebook.com/nayoongdho

2.วิสัยทัศน์.pdf

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

3.พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม.pdf

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

4 ประมวลจริยธรรม 2564.PDF

4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

5 คำสั่ง ข้อกำหนด 64 ปรับวันที่ 7 ต_ค_ 64.pdf

5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ

7.ยุทธศาสตร์ประเทศ.pdf

7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

8.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน.pdf

8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

9.แผนปฏิบัติการ คปสอ.นายูง ปีงบประมาณ 2566.pdf

9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

10.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566.pdf

10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.)

11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน.pdf

11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

13.คู่มือเรื่องร้องเรียนประพฤติมิชอบ.pdf

12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

13.คู่มือเรื่องร้องเรียนประพฤติมิชอบ.pdf

13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

14.มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ_(ภารกิจให้บริการประชาชนตาม_พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุาตของทางราชการ_พ.ศ.2558.pdf

14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

15.คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558.pdf

15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)

16.รายงานผลเรื่องร้องเรียน.pdf

16 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)

17.รายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf

17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)

18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

18.1วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2565.pdf

18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

18.2 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66 งวด1.pdf

18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

18.3 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส1.pdf

18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

18.4 ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน.pdf

18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1).pdf

18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1)

18.3 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส4.pdf

18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง (เพิ่มเติม ไตรมาส 4)

18.5 ไตรมาส 4.pdf

18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1) (ไตรมาส 4)