ชมรมจริยธรรม สสอ.นายูง

สื่ออินโฟกราฟิก  (Infographic) นโยบายงดการให้และรับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชมรมจริยธรรมฯ ปีงบฯ 67.pdf

คำสั่งชมรมจริยธรรม

แบบฟอร์มที่ 1 แผนชมรมจริยธรรมฯ ปีงบฯ 67 6 เดือน.pdf

แผนชมรมจริยธรรม รอบ 6 เดือน

แบบฟอร์มที่ 1 แผนชมรมจริยธรรมฯ ปีงบฯ 67.pdf

แผนชมรมจริยธรรม รอบ 3 เดือน