รายงานการสอบสวนโรค

การสอบสวนการระบาดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

บ้านกุดเซือม หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 2 - 7 มกราคม พ.ศ. 2560

ผู้รายงานและทีมสอบสวนโรค

ทีม SRRT โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงดี อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

1. นายชัยสิทธิ์ นามีผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงดี

2. นางสาวชนัญชิดา พรมกุลัง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงดี

3. นายบุญไหล สิงห์เทพ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกุดเซือม

บทคัดย่อ

วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.53 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงดีได้รับรายงาน จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูง ว่า พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ได้เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลนายูง ในวันที่ 5 มกราคม 2560 ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงดี จึงได้ดำเนินการสอบสวนโรค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรค ค้นหาสาเหตุและการกระจายของโรค พร้อมหาแนวทางในการควบคุมและป้องกันการระบาด วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาระบาดเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยเป็นหญิง อายุ 6 ปี อยู่บ้านเลขที่ 42/4 บ้านกุดเซือม หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เริ่มป่วยวันที่ 5 มกราคม 2560 มารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงดี วันที่ 5 มกราคม 2560 ด้วยอาการไข้สูง คลื่นไส้อาเจียน 3 ครั้ง เป็นมา 3 วัน วัดอุณหภูมิ 39 องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทำ Tourniquet test =Positive จึงส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลนายูง ในวันที่ 5 มกราคม 2560 การวินิจฉัยครั้งสุดท้ายเป็นโรคไข้เลือดออก(DF) ซึ่งจากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม ตามนิยามที่ SRRT กำหนด ไม่พบผู้ที่สงสัยในหมู่บ้านเดียวกัน และได้ดำเนินการควบคุมโดยใช้มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ พร้อมกับการประสานงานร่วมกับแกนนำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข การใช้สเปรย์ไล่และกำจัดยุงลาย การพ่นหมอกควัน รณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย