หน้าแรก

วิสัยทัศน์
        เป็นองค์กรหลักบริหารจัดการด้านสุขภาพ  ที่รวมพลังสังคม
        เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี   เจ้าหน้าที่มีความสุข
พันธกิจ
  1.บริหารจัดการระบบสุขภาพอย่างมีธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ  ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ในด้านการส่งเสริม  ป้องกัน  รักษา ฟื้นฟู  และการคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้การบริการเสมอภาคและมีประสิทธิภาพ
  3.การบูรณาการ องค์รวม  และผสมผสาน การมีส่วนร่วมของพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
  4.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร สร้างความผูกพันในองค์กร
  5.พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และส่งเสริมนวัตกรรมสุขภาพ
ค่านิยมองค์กร N-Y-M-O-P-H
  Network มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม ทั้งสื่อสาร ประสานงาน ร่วมคิด ร่วมทำ
  Yield ทำงานมุ่งเกิดผลพลิตที่มีคุณภาพ
  Mastery การควบคุมตนเองตนเอง เช่น มีวินัย ตรงเวลา โปร่งใส
  Originality ความคิดริเริ่ม นวัตกรรม การจัดการความรู้ ที่มีประโยชน์ต่อประชาชน
  People Center การให้บริการประชาชน เจ้าหน้าที่มีความสุขในการทำงาน
  Humility ความอ่อนน้อมถ่อมตน การให้เกียรติผู้อื่น


โครงการเดินวิ่งชมภูอยู่นายูง Super Fun Run 2022
เดินวิ่งชมภู อยู่นายูง Super Funrun 2022


ประกาศข่าว
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสารกิจกรรม
 • นิเทศงานอนามัยแม่และเด็ก 2562
  ส่ง 27 มิ.ย. 2562 22:34 โดย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
 • จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด อ.นายูง
  ส่ง 27 มิ.ย. 2562 22:32 โดย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
 • ประชุมราชการประจำเดือน มิถุนายน 2562 5 มิ.ย.62 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูง จัดประชุมราชการประจำเดือน โดยมี ผอ.รพ.สต.ในอำเภอนายูง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานต่างๆ และประธาน อสม.อำเภอนาย ...
  ส่ง 5 มิ.ย. 2562 21:33 โดย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
 • เสนอความก้าวหน้าการจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัย     30 พฤษภาคม 2562 น.ส.ณัฐฐาณิตา วิเศษดี และ น.ส.ชนัญชิดา พรมกุลัง นำเสนอความก้าวหน้าโครงการการจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยโดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพช ...
  ส่ง 31 พ.ค. 2562 20:38 โดย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
 • ติวเข้มครูพี่เลี้ยงงานสุขภาพช่องปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     31 พ.ค.62 ฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลนายูง จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปากในกลุ่มเด็กปฐมวัย ให้กับครูพี่เลี้ยงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล ...
  ส่ง 31 พ.ค. 2562 08:57 โดย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »