นโยบายและยุทธศาสตร์ อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ปี 2566

นโยบายด้านสาธารณสุข อำเภอนายูง ปีงบประมาณ 2566
1.การบริหารธรรมาภิบาล
 • ลดเรื่องร้องเรียนสุขภาพ
 • สนับสนุนการสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลITA 100%
2.พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
 • ความรอบรู้ทางสุขภาพ OVCCA
 • สนับสนุนการสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล
 • การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
3.ภาคีเข้มแข็ง
 • อำเภอ/หมู่บ้าน TO BE NUMBER ONE
 • พชอ.เข้มแข็ง ผ่านการประเมิน DHSA
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ
 • GREEN & CLEAN HOSPITAL 
 • UDGMT (Udonthani Green Medical Town)
 • พัฒนา อสม.
 • ควบคุมโรคเข้มแข็ง
4.พัฒนาระบบ IT
 • R 8 Anywhere (HIS sync / 30 บาทรักษาทุกที่)
 • USDS (Udon Smart Disability Service)
 • ธรรมาภิบาลข้อมูล (พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล/ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 • คุณภาพข้อมูล
 • หมอพร้อม PHR (Personal Health Record)
5.ลดความแออัด ลดเหลื่อมล้ำ ลดรอคอย ลดภาระค่าใช้จ่าย
 • One province One Hospital
 • RTI / ER คุณภาพ
 • คุณภาพบริการ แม่และเด็ก /ผู้สูงอายุ / NCD
6.พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
 • ถ่ายโอน รพ.สต. แบบมืออาชีพ
 • PCU NPCU
7.เมืองสมุนไพรกัญชาทางการแพทย์
 • กัญชาทางการแพทย์
 • เส้นทางท่องเที่ยวสมุนไพรและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
8.ต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพ
 • ออกกำลังกาย (วิ่งทดสอบสมรรถภาพ)
ยุทธศาสตร์ คปสอ.นายูง
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  Prevention & Protection Excellence  (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  Governance Excellence (บริหาร เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)

ประเด็นสำคัญ
ประเด็นที่ 1 STEMI
ประเด็นที่ 2 Stroke 
ประเด็นที่ 3 Mother & child  Health
ประเด็นที่ 4 DHF
ประเด็นที่ 5 RTI ( Pre-crash )
ประเด็นที่ 6 ECS ( post  crash )
ประเด็นที่ 7 sepsis
ประเด็นที่ 8 TB
ประเด็นที่ 9  TO  BE NUMBER ONE/ยาเสพติด
ประเด็นที่ 10 DM/HT
ประเด็นที่ 11 LTC 
ประเด็นที่ 12 พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ประเด็นที่ 13 การเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย
ประเด็นที่ 14 RDU
ประเด็นที่ 15  HRH Transformation
ประเด็นที่ 16  Digital  Transformation
ประเด็นที่ 17  Financial  Management
ประเด็นที่ 18 Quality Organization(HA/PMQA/รพ.สต.ติดดาว)
    ประเด็น PA กลุ่มงาน
ประเด็นที่ 19 พชอ. ( พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ )
ประเด็นที่ 20 การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ประเด็นที่ 21 การพัฒนาโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
ประเด็นที่ 22 การจัดการขยะมูลฝอย
ประเด็นที่ 23 เด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (Cavity  Free)
ประเด็นที่ 24 รพ.สต./ศสม. จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ
ประเด็นที่ 25 Palliative  care
ประเด็นที่ 26 การพัฒนาส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข
    ประเด็น PA คปสอ.นายูง
ประเด็นที่ 27 อสม.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
ประเด็นที่ 28 ออกกำลังกาย
ยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานี
ยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข