นโยบายและยุทธศาสตร์

นโยบายด้านสาธารณสุข อำเภอนายูง ปีงบประมาณ 2565
1.การบริหารธรรมาภิบาล
   -ลดเรื่องร้องเรียน
    -ITA 100%
2.พัฒนาระบบ IT
 • IT สำหรับประชาชน
 • QOF ผ่านเกณฑ์ทุก รพ.สต.
 • ทุก รพ.สต.ใช้ E-Family Folder
 • Dashboard
3.ภาคีเข้มแข็ง
 • พชอ.เข้มแข็ง ผ่านการประเมิน DHSA
 • มีโรงเรียนระดับเพชร จำนวน 1 แห่ง
 • ขยาย GREEN & CLEAN HOSPITAL ลงชุมชน
 • การควบคุมโรคเข้มแข็ง มีตำบลปลอดลูกน้ำ
 • วัคซีนในเด็กมีความครอบคลุม
 • ควบคุมป้องกันโรคโควิด-19
 • วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
4.พัฒนาระบบปฐมภูมิ
 • PCC
 • รพ.สต.ติดดาว 100%
5.พัฒนาเป็นเมืองสมุนไพร
6.ต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพ
 • ออกกำลังกาย (จนท.วิ่งทดสอบสมรรถภาพ)
 • ลดอ้วนด้วยสูตรคีโตจีนิก