นโยบายและยุทธศาสตร์

นโยบายด้านสาธารณสุข อำเภอนายูง ปีงบประมาณ 2563
1.พัฒนาระบบ IT
 • IT สำหรับประชาชน
 • QOF ผ่านเกณฑ์ทุก รพ.สต.
 • ทุก รพ.สต.ใช้ E-Fammily Folder
 • Dashboard
2.ภาคีเข้มแข็ง
 • พชอ.เข้มแข็ง ผ่านการประเมิน DHSA
 • มีโรงเรียนระดับเพชร จำนวน 1 แห่ง
 • ขยาย GREEN & CLEAN HOSPITAL ลงชุมชน
 • การควบคุมโรคเข้มแข็ง มีตำบลปลอดลูกน้ำ
 • วัคซีนในเด็กมีความครอบคลุม
3.พัฒนาระบบปฐมภูมิ
 • PCC
 • รพ.สต.ติดดาว 100%
4.พัฒนาเป็นเมืองสมุนไพร
5.ต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพ
 • ออกกำลังกาย (จนท.วิ่งทดสอบสมรรถภาพ)
 • ลดอ้วนด้วยสูตรคีโตจีนิก