MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูง ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด ตามไฟล์เอกสารแนบ
ไตรมาสที่ 1 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)
        1.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน Click
        2.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565-เดือนธันวาคม 2565
            ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565 Click
            ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565 Click
            ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565 Click
        3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  Click