ข้อมูลประชากร

ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ ปี 2562
ที่มาจากฐานข้อมูลกลาง HDC กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ ::
- จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบ Typearea 1,3 นับจากแฟ้ม person หลัง cleansing ตามเลขบัตรประชาชน
- จำนวนประชากรตามสิทธิ์ นับตามแฟ้ม card โดยเชื่อมโยง จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบ Typearea 1,3 หลัง cleansing (t_person_cid)
- จำนวนอสม. นับจากแฟ้ม person vstatus=2 โดยเชื่อมโยง จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบ Typearea 1,3 หลัง cleansing (t_person_cid)
- จำนวนหลังคาเรือน นับจากแฟ้ม home เชื่อมโยงแฟ้ม village และแฟ้ม village หลัง cleansing แล้ว(cvillage_hosp)
- จำนวนหมู่บ้าน นับจากแฟ้ม village และแฟ้ม village หลัง cleansing แล้ว(cvillage_hosp)
- จำนวนโรงเรียน นับจากแฟ้ม village โดยนับทั้งโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
- จำนวนศูนย์เด็กเล็ก นับจากแฟ้ม village
- จำนวนผู้พิการ นับจากแฟ้ม disability โดยเชื่อมโยง จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบ Typearea 1,3 หลัง cleansing (t_person_cid)
วันที่ประมวลผล :: 20 มีนาคม 2562
ข้อมูลประชากรกลางปี อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ปี 2562
ที่มา ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข
ประชากรตาม 43 แฟ้ม/นำ DBPOP มาปรับปรุง Typearea = 1,3 และ Nation = 099
วันที่ประมวลผล :: 20 มีนาคม 2562

ข้อมูลประชากรกลางปี อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ปี 2561
ที่มา ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข
ประชากรตาม 43 แฟ้ม/นำ DBPOP มาปรับปรุง Typearea = 1,3 และ Nation = 099 
วันที่ประมวลผล :: 20 มีนาคม 2562

ข้อมูลประชากรกลางปี อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ปี 2560
ที่มา ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข
ประชากรตาม 43 แฟ้ม/นำ DBPOP มาปรับปรุง Typearea = 1,3 และ Nation = 099 
วันที่ประมวลผล :: 20 มีนาคม 2562