ข้อมูลองค์กร

ผู้บริหาร
 
นายปัญญวัฒน์  อุดชาชน
 สาธารณสุขอำเภอนายูง
 โทรศัพท์ 095-6565596นโยบายผู้บริหาร
-นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข

-นโยบาย นพ.สสจ.อุดรธานี

วิสัยทัศน์
        เป็นองค์กรหลักบริหารจัดการด้านสุขภาพ  ที่รวมพลังสังคม
        เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี   เจ้าหน้าที่มีความสุข
พันธกิจ
   1. บริหารจัดการระบบสุขภาพอย่างมีธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ  ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ในด้านการส่งเสริม  ป้องกัน  รักษา ฟื้นฟู  และการคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้การบริการเสมอภาคและมีประสิทธิภาพ
   3. การบูรณาการ องค์รวม  และผสมผสาน การมีส่วนร่วมของพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
   4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร สร้างความผูกพันในองค์กร
   5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และส่งเสริมนวัตกรรมสุขภาพ
ค่านิยมองค์กร N-Y-M-O-P-H
   Network  มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม ทั้งสื่อสาร ประสานงาน ร่วมคิด ร่วมทำ
   Yield  ทำงานมุ่งเกิดผลพลิตที่มีคุณภาพ
   Mastery  การควบคุมตนเองตนเอง เช่น มีวินัย ตรงเวลา โปร่งใส
   Originality  ความคิดริเริ่ม นวัติกรรม การจัดการความรู้ ที่มีประโยชน์ต่อประชาชน
   People Center  การให้บริการประชาชน เจ้าหน้าที่มีความสุขในการทำงาน
   Humility  ความอ่อนน้อมถ่อมตน การให้เกียรติผู้อื่น