ข้อมูลองค์กร

ผู้บริหาร
 นายอภิวัฒน์ ปิตุพงศ์
 สาธารณสุขอำเภอนายูง
 โทรศัพท์ 081-5446802
 อีเมล์ -


วิสัยทัศน์
        เป็นองค์กรหลักบริหารจัดการด้านสุขภาพ  ที่รวมพลังสังคม
        เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี   เจ้าหน้าที่มีความสุข
พันธกิจ
   1. บริหารจัดการระบบสุขภาพอย่างมีธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ  ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ในด้านการส่งเสริม  ป้องกัน  รักษา ฟื้นฟู  และการคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้การบริการเสมอภาคและมีประสิทธิภาพ
   3. การบูรณาการ องค์รวม  และผสมผสาน การมีส่วนร่วมของพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
   4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร สร้างความผูกพันในองค์กร
   5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และส่งเสริมนวัตกรรมสุขภาพ
ค่านิยมองค์กร N-Y-M-O-P-H
   Network  มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม ทั้งสื่อสาร ประสานงาน ร่วมคิด ร่วมทำ
   Yield  ทำงานมุ่งเกิดผลพลิตที่มีคุณภาพ
   Mastery  การควบคุมตนเองตนเอง เช่น มีวินัย ตรงเวลา โปร่งใส
   Originality  ความคิดริเริ่ม นวัติกรรม การจัดการความรู้ ที่มีประโยชน์ต่อประชาชน
   People Center  การให้บริการประชาชน เจ้าหน้าที่มีความสุขในการทำงาน
   Humility  ความอ่อนน้อมถ่อมตน การให้เกียรติผู้อื่น