ของที่ระลึก

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูง มีโอกาสได้รับการศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ จึงขอนำของที่ระลึกจากการรับมอบ มาแสดงถึงความขอบคุณและน้ำใจที่ให้เราชาวสาธารณสุขอำเภอนายูง ได้มีโอกาสเป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งเราเชื่อว่าผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้รับ
 
   
ของที่ระลึกจากศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2561
 
   
ของที่ระลึกจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ จากการศึกษาดูงานการลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนของอำเภอนายูง