เกียรติประวัติ

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้อง เป็นพื้นที่ตำบลต้นแบบขับเคลื่อนประชารัฐ ลดอุบัติเหตุในชุมชน จากนายกสมาคมหมออนามัย และผู้จัดการ สสส.
 
 
ได้รับรางวัลอำเภอไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี
 

ผ่านการประเมินรับรองอำเภอดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนดีเยี่ยม (Advance) ระดับทอง ประจำปี 2561 ในโครงการป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน ในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 
 
ได้รับการรับรองผ่านการประเมินระดับจังหวัดอำเภอผู้สูงอายุคุรภาพชีวิตดี ประจำปี 2561 จากนายแพทย์ สสจ.อุดรธานี
   
เป็นคณะกรรมการสุขภาพระดับอำเภอการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (DHS-RTI) ระดับดีเยี่ยม (Advance) ของจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2560 จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
 
 
นายศิริชัย สายอ่อน สาธารณสุขอำเภอนายูง เป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และเสียสละให้กับทางราชการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพในหมู่บ้านและตำบล ปี 2560 มอบโดยนายอำเภอนายูง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอนายูง(ศป.ปส.อ.นายูง)
 

เครือข่ายสุขภาพอำเภอนายูง ได้รับการชื่นชมจาก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ในการให้ความร่วมมือและมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพประชาชน ปี 2559
 
 
เป็นหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์และเสียสละให้กับทางราชการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพในหมู่บ้านและตำบล ปี 2558 มอบโดยนายอำเภอนายูง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอนายูง(ศป.ปส.อ.นายูง)
 

คปสอ.นายูง มีผลการประเมินงานสาธารณสุขระดับ 5 ดาว กลุ่ม คปสอ.ขนาดเล็ก จังหวัดอุดรธานี ปี 2559 มอบโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 3 คปสอ.ดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยะธรรม ประจำปี 2557
 
 
คปสอ.นายูง เป็น คปสอ.ที่ดำเนินงานแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีนเชิงระบบ "ตาม 7 มาตรการ" ได้คะแนนประเมินผลงานระดับ "ยอดเยี่ยม" ประเภท คปสอ.ขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2556
 
 
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์คุณลักษณะอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2556
 
 
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์คุณลักษณะอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2555 เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 10 จากกรมควบคุมโรค
 

ชมรมจริยธรรม คปสอ.นายูง ได้เข้าร่วมการประกวดผลงานเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม และราชการใสสะอาด ประจำปี 2552 จังหวัดอุดรธานี
 
 
คปสอ.นายูง ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินตำบลท้าพิสูจน์ปลอดลูกน้ำยุงลายระดับเขต ตามโครงการท้าพิสูจน์ตำบลปลอดลูฏน้ำยุงลาย ในเขตตรวจราชการที่ 10 และ 12 ปี 2551
 

อำเภอนายูง ผ่านการประเมินอำเภอท้าพิสูจน์ปลอดลูกน้ำยุงลาย โครงการเฝ้าระวังทางกีฏวิทยา ปี 2551