ระบบช่วยเหลือสังคม OSCC

    OSCC รับแจ้งเหตุ เรื่องร้องเรียน หรือเบาะแส เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรง แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และมีศูนย์รับเรื่องและการให้ความช่วยเหลือด้านสังคม กระจายทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้เสียหาย หรือผู้ต้องการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส สามารถติดต่อศูนย์ได้โดยสะดวก รวดเร็ว ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น มีระบบการเตือนหากการดำเนินการมีความล่าช้า สามารถติดตามผลการดำเนินการได้ ทุกเรื่องต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง มีความต่อเนื่องจนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุข นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึง และการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการรับเรื่องราว การให้บริการ การส่งต่อ และการติดตามผล เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด