เอกสารแนวทางการป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา

โพสต์21 ธ.ค. 2561 01:28โดยเชิดชัย เชื้อบัณฑิต   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2561 01:28 โดย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง ]

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูง ขอแจ้งแนวทางการการป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา ตามไฟล์ดังนี้

        1. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/3001 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่องขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

        2. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

        3. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (จำนวน 2 ไฟล์)