ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค. - พ.ย. 2561

โพสต์21 ธ.ค. 2561 01:36โดยเชิดชัย เชื้อบัณฑิต   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2561 01:36 โดย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง ]

สำนักงานสาะารณสุขอำเภอนายูง ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค. และ พ.ย. 2561 แล้ว จึงขอประกาศเผยแพร่ ตามไฟล์ที่แนบ
                      เชิดชัย เชื้อบัณฑิต

เอกสารแนวทางการป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา

โพสต์21 ธ.ค. 2561 01:28โดยเชิดชัย เชื้อบัณฑิต   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2561 01:28 โดย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง ]

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูง ขอแจ้งแนวทางการการป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา ตามไฟล์ดังนี้

        1. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217/3001 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่องขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

        2. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

        3. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง (จำนวน 2 ไฟล์)

ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. - พ.ย. 2561

โพสต์21 ธ.ค. 2561 01:07โดยเชิดชัย เชื้อบัณฑิต   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2561 01:07 โดย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง ]

สสอ.นายูง ได้จัดทำผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค. - พ.ย. 2561 จึงขอเผยแพร่ ตามไฟล์ที่แนบ
                   เชิดชัย เชื้อบัณฑิต
           นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

โพสต์21 ธ.ค. 2561 01:00โดยเชิดชัย เชื้อบัณฑิต   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2561 01:00 โดย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง ]

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูง ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 1 และได้รับอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่แผนฯ ดังกล่าว ตามไฟล์ที่แนบ
                                  เชิดชัย เชื้อบัณฑิต
                          นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กรอบแนวทางการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

โพสต์21 ธ.ค. 2561 00:56โดยเชิดชัย เชื้อบัณฑิต   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2561 00:56 โดย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง ]

              สสอ.นายูง ได้จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในสังกัด ได้ยึดถือปฏิบัติ ตามไฟล์ที่แนบ
                                           เชิดชัย เชื้อบัณฑิต
                                  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

โพสต์21 ธ.ค. 2561 00:48โดยเชิดชัย เชื้อบัณฑิต   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2561 00:48 โดย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ นายูง ]

สสอ.นายูง ขอเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ตามไฟล์ที่แนบ
                   เชิดชัย เชื้อบัณฑิต
           นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

1-6 of 6