บันทึกความร่วมมือ


 
  
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร "Udonthani Say No To Foam" ระหว่าง สาธารณสุจจังหวัดอุดรธานี กับหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงสาธารสุขอำเภอนายูง ปี 2562
 
   
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดสถานที่ราชการ เป็นเขตปลอดบุหี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2557