EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

โพสต์11 ธ.ค. 2563 19:21โดยเด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2564 02:33 ]
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
7 มิ.ย. 2564 01:15
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
12 มี.ค. 2564 19:06
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
7 มิ.ย. 2564 02:12
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
7 มิ.ย. 2564 02:13
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
7 มิ.ย. 2564 02:33
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
7 มิ.ย. 2564 02:13
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
7 มิ.ย. 2564 01:05
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
7 มิ.ย. 2564 00:23
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
7 มิ.ย. 2564 00:37
Comments