EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

โพสต์11 ธ.ค. 2563 19:21โดยเด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2564 19:17 ]
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
12 มี.ค. 2564 19:06
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
12 มี.ค. 2564 19:06
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
12 มี.ค. 2564 19:17
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
12 มี.ค. 2564 19:06
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
12 มี.ค. 2564 19:06
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
12 มี.ค. 2564 19:07
Comments