EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564

โพสต์11 ธ.ค. 2563 19:39โดยเด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2563 20:51 ]
1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
    บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ.pdf
2.รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี (งบลงทุน ทุกไตรมาสและงบดำเนินการทุก 6 เดือน) 
    -สสอ.ไม่มีงบลงทุน การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการจะจัดทำไตรมาสที่ 2 (6 เดือน)
3.การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
11 ธ.ค. 2563 19:40
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
20 ธ.ค. 2563 20:50
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
20 ธ.ค. 2563 20:50
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
18 ธ.ค. 2563 23:27
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
11 ธ.ค. 2563 19:39
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
18 ธ.ค. 2563 23:13
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
11 ธ.ค. 2563 19:39
Comments