EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564

โพสต์11 ธ.ค. 2563 19:39โดยเด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2564 09:13 ]
1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
    บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ.pdf
2.รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี (งบลงทุน ทุกไตรมาสและงบดำเนินการทุก 6 เดือน) 
    -สสอ.ไม่มีงบลงทุน การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการจะจัดทำไตรมาสที่ 2 (6 เดือน)
3.การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
ไตรมาส 2
ไตรมาส 4
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bmF5b29uZ2Roby5jb218aG9tZXxneDo3ZmYxYTgwNGQyYTZjNDQ1
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bmF5b29uZ2Roby5jb218aG9tZXxneDo0YzI0NDg4N2RhYWEwNjYw

Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
11 มิ.ย. 2564 00:17
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
14 มี.ค. 2564 08:41
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
14 มี.ค. 2564 08:41
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
14 มี.ค. 2564 08:41
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
14 มี.ค. 2564 07:42
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
14 มี.ค. 2564 07:16
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
11 มิ.ย. 2564 00:17
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
11 ธ.ค. 2563 19:40
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
8 มิ.ย. 2564 19:41
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
22 ส.ค. 2564 09:10
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
22 ส.ค. 2564 09:10
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
14 มี.ค. 2564 08:18
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
20 ธ.ค. 2563 20:50
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
20 ธ.ค. 2563 20:50
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
14 มี.ค. 2564 08:28
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
18 ธ.ค. 2563 23:27
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
8 มิ.ย. 2564 19:41
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
11 ธ.ค. 2563 19:39
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
18 ธ.ค. 2563 23:13
Ċ
เด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร,
11 ธ.ค. 2563 19:39
Comments