คุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานรัฐ (ITA) ปี 64

คุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานรัฐ (ITA) ปี 64

EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์

โพสต์11 ธ.ค. 2563 20:01โดยSatit Kongha   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2563 19:56 ]

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

โพสต์11 ธ.ค. 2563 19:58โดยSatit Kongha   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2563 23:56 ]

  ***หมายเหตุ องค์ประกอบด้านข้อมูล และองค์ประกอบด้านหลักฐาน มีปรากฎอยู่ตามส่วนต่างๆของเวบไซต์หน่วยงาน
1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
9.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564

โพสต์11 ธ.ค. 2563 19:39โดยSatit Kongha   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2564 09:13 ]

1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
    บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ.pdf
2.รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี (งบลงทุน ทุกไตรมาสและงบดำเนินการทุก 6 เดือน) 
    -สสอ.ไม่มีงบลงทุน การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการจะจัดทำไตรมาสที่ 2 (6 เดือน)
3.การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
ไตรมาส 2
ไตรมาส 4
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bmF5b29uZ2Roby5jb218aG9tZXxneDo3ZmYxYTgwNGQyYTZjNDQ1
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bmF5b29uZ2Roby5jb218aG9tZXxneDo0YzI0NDg4N2RhYWEwNjYw

EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

โพสต์11 ธ.ค. 2563 19:30โดยSatit Kongha   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2564 09:29 ]

EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

โพสต์11 ธ.ค. 2563 19:25โดยSatit Kongha   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2564 18:58 ]

1.บันทึกข้อความขออนุมัติฯและลงนามประกาศ.pdf

EB 8 หน่วยงานมีรายงานการประเมินเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

โพสต์11 ธ.ค. 2563 19:24โดยSatit Kongha   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2564 21:20 ]

1.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นดีมาก

EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

โพสต์11 ธ.ค. 2563 19:21โดยSatit Kongha   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2564 02:33 ]

EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน

โพสต์11 ธ.ค. 2563 19:19โดยSatit Kongha   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2564 21:10 ]

1-10 of 24