คุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานรัฐ (ITA) ปี 64


EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์

โพสต์11 ธ.ค. 2563 20:01โดยเด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2563 19:56 ]

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

โพสต์11 ธ.ค. 2563 19:58โดยเด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2563 23:56 ]

  ***หมายเหตุ องค์ประกอบด้านข้อมูล และองค์ประกอบด้านหลักฐาน มีปรากฎอยู่ตามส่วนต่างๆของเวบไซต์หน่วยงาน
1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
9.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564

โพสต์11 ธ.ค. 2563 19:39โดยเด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2563 20:51 ]

1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
    บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ.pdf
2.รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี (งบลงทุน ทุกไตรมาสและงบดำเนินการทุก 6 เดือน) 
    -สสอ.ไม่มีงบลงทุน การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการจะจัดทำไตรมาสที่ 2 (6 เดือน)
3.การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โพสต์11 ธ.ค. 2563 19:27โดยเด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร


EB 8 หน่วยงานมีรายงานการประเมินเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

โพสต์11 ธ.ค. 2563 19:24โดยเด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2563 18:44 ]

EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน

โพสต์11 ธ.ค. 2563 19:19โดยเด็กเลี้ยงควาย ดงหวายนคร   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2563 19:19 ]


1-10 of 24