คุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานรัฐ (ITA) ปี 63

การจัดซื้อจัดจ้าง ปี63
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี63
EB 5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน